PROGRAMACIÓ ANUAL

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

CURS 2017-2018

La Programació General Anual del centre és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament per al curs que iniciem. És doncs, l’instrument bàsic de planificació de l’acció educativa pel curs escolar. Conté les previsions i els acords adoptats per l’Equip Directiu a partir de les aportacions dels diferents equips de treball  i ha esta presentada  a la aprovació  del Consell Escolar el dia.

 

La seva elaboració ha estat orientada pel Caràcter Propi de l’escola que defineix la seva identitat i el tipus d’educació que oferim, pel Pla Estratègic i per  la normativa vigent aplicable a les diferents etapes educatives. Per tant, aquesta Programació General és un mitjà per dur a la pràctica el Projecte Curricular i manté una relació estreta amb el Reglament de Règim Interior que regula el funcionament del centre en els aspectes de govern i de gestió ordinària.

 

En el present curs tindran una especial rellevància la superació de l’Auditoria Externa de Recertificació de Qualitat, el manteniment de la màxima valoració per part de Departament d’Ensenyament en el seu Programa d’Avaluació de Centres (AVAC), la satisfacció i la salut laboral del personal i la millora del resultats acadèmics dels alumnes del centre.

 

En l’àmbit de la Pastoral, aquest curs continuem amb el lema  el lema: “Jesús en línia… Clica dins teu”.

 

Totes les activitats que es faran al llarg del curs  en les diverses etapes aniran encaminades a aprofundir aquesta interioritat i a propiciar els moments de silenci i de reflexió.

Identitat.

 

El col·legi Sagrat Cor és un centre de l’Església Catòlica que promou la formació integral dels alumnes segons l’estil de les Carmelites Missioneres Teresianes. Per això:

 

 • Promou una formació integral d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Opta i es compromet a transmetre els valors evangèlics presentant la Paraula de Jesús com a referent de vida.
 • Ofereix una educació de qualitat en clima de col·laboració i obertura, intentant una educació personal que acompanyi a cadascú segons la seva necessitat.
 • Fomenta el creixement de la persona en la dimensió ètica, transcendent i accentua els valors de la família, la llibertat, el sentit crític, la participació, la convivència i la pau.
 • Afavoreix la síntesi i la coherència entre la fe i la cultura.
 • Imparteix l’ensenyament religiós segons les orientacions de l’Església.
 • Està compromès amb la realitat social i cultural que l’envolta i promou una escola oberta a tothom, acollint els necessitats.

 

Estil propi. 

 

L’ escola de les Carmelites Missioneres Teresianes, fidel a la tradició del seu Fundador, ofereix un projecte educatiu integral d’inspiració cristiana, d’acord amb les orientacions del Concili Vaticà II, el Concili Provincial Tarraconense i el Caràcter Propi de la institució que remarca el carisma del Beat Francesc Palau i Quer, ocd .

 

D’aquesta manera possibilita un diàleg entre fe i ciència que respecta la seva autonomia i alhora s’ofereix com a oferta lliure i respectuosa per a tothom, a imatge d’en Francesc Palau, missioner apostòlic i fundador de les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes que regenten l’escola.

 

Els trets principals que  defineixen la nostra escola són:

 

 • L’escola, oberta a tothom, de manera especial al més necessitats, i immersa en el seu medi social i cultural, dóna resposta a les necessitats diverses de cada persona i de la societat.
 • Acull les famílies provinents de diferents cultures, afavorint la seva integració en la nostra realitat respectant els seus trets d’identitat.
 • Educa en el diàleg i la corresponsabilitat i fomenta la participació i la solidaritat activa de l’alumne i de la família.
 • Situa  l’alumne al centre del fet educatiu i l’ajuda  a créixer mitjançant una proposta educativa, més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, amb activitats complementàries, extraescolars i de lleure.
 • Desenvolupa una metodologia oberta i flexible que s’adapta a la necessitat de cada moment tot incorporant les innovacions didàctiques i tecnològiques que milloren la qualitat educativa.
 • Potencia l’esperit de treball, procurant que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats intel·lectuals i l’ajuda a descobrir el seu projecte de vida a través de l’orientació vocacional i professional.
 • La figura de l’educador és un valor essencial dintre del procés de maduració de l’alumne, la qual cosa implica acompanyament, proximitat, cordialitat, empatia, potenciació de la seva autoestima…
 • Avalua de forma contínua la seva acció educativa com un procés de millora sense fi.

ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

 

Primera opció preferent: 

Millorar el benestar laboral del personal

  

Objectius: 

 • Augmentar el grau de satisfacció del personal.
 • Reduir la percepció de sobrecàrrega de feina.

 

Accions de millora: 

 • Distribució més equitativa de les càrregues de feina.
 • Destinar hores de la jornada anual a projectes de centre .
 • Reducció del nombre de substitucions per baixa.
 • Simplificació de processos eliminant tasques que no aportin valor.

 

Responsables: 

 • Equip Titular i Equip Directiu.

 

Segona opció preferent:  

Millorar la comunicació.

  

Objectius: 

 • Millorar el sistema de comunicació interna i externa.

 

Accions de millora:

 • Introduir la utilitat de Comunicació al llarg del primer trimestre.
 • Donar accés a les famílies a partir de .
 • Canviar la pàgina web.

 

Responsables: 

 • Tot l’equip docent del centre, cadascun en el seu àmbit d’actuació i responsabilitat.

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC

 

Tercera opció preferent:

Projecte Linguístic.

 

Objectius: 

 • Potenciar l’ús comunicatiu de l’anglès i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement.
 • Disposar d’un nou Projecte Lingüístic actualitzat.
 • Possibilitar l’obtenció de titulacions oficials de llengua anglesa per part dels alumnes.
 • Afavorir la immersió lingüística en llengua anglesa.
 • Incrementar l’ús d’altres llengües estrangeres.
 • Millorar la Competència Lingüística, especialment l’expressió escrita.

 

 Accions de millora:                          

 • Increment de l’oferta de Francès a ESO
 • Revisió el Projecte Lingüístic per adequar-lo a la realitat multilingüe de l’escola.
 • Contractació a través del PAC de la FECC d’un nou auxiliar de conversa.
 • Celebració de l’English day.
 • Enfocament la formació en anglès de professors a l’obtenció de titulacions oficials.
 • Participació en el programa “Ara escric” del Departament d’Ensenyament.

 

Quarta  opció preferent:  

Potenciar l’Àmbit MTC

  

Objectius: 

 • Dinamitzar l’àmbit científic a totes les etapes educatives.
 • Millorar els resultats de les proves de competències bàsiques en matemàtiques.

 

Accions de millora:

 • Funcionament de la Comissió de ciències.
 • Introducció de Science Bits a ESO
 • Introducció de la Robòtica en l’horari lectiu.
 • Formació del professorat en robòtica
 • Desdoblament de classes de Ciències per facilitar les pràctiques al laboratori.
 • Millora de l’equipament dels laboratoris.
 • Participació en jornades, concursos, etc. de l’àmbit científic.

 

Responsables:

 • Equip Directiu.
 • Comissió de Ciències.
 • Tot l’equip docent del centre, cadascun en el seu àmbit d’actuació i responsabilitat.

 

ÀMBIT IDENTITAT I VALORS

 

Cinquena opció preferent:

Projecte de Pastoral.

  

Objectius: 

 • Potenciar la identitat cristiana de l’escola.
 • Potenciar el valor del silenci actiu per fer arribar la interioritat al nostre alumnat i professorat.
 • Potenciar la xarxa d’escoles CMT per aprofitar les bones pràctiques i compartir experiències i activitat

 

Accions de millora:

 • Iniciar una línia de formació interna.
 • Utilitzar el món digital per expressar i divulgar la identitat cristiana.
 • Enfocar les pregàries matinals  fent moments de silenci i de reflexió.
 • Facilitar al professorat activitats de relaxació per a desenvolupar-les en els diverses assignatures durant el curs.
 • Fer la celebració de la paraula,  de 6è de Primària a 4t d’ESO.
 • Reunions amb el equips de Pastoral d’altres centres.
 • Organitzar convivències conjuntes amb el Col·legi Mare de Déu del Carme

 

Responsables: 

 • Tot el personal del centre.

 

Sisena  opció preferent:

Projecte de sostenibilitat.

 •   Millora de l’eficiència energètica.
 •   Reducció de residus i  increment del reciclatge.
 •   Reducció del consum de paper.

REP. ENTITAT TITULAR:

Gna. M. Pilar Jordà Llambrich

 

DIRECTOR GENERAL:

Joaquín Alcalá Luque

 

ADMINISTRADORA:

Montserrat Padilla Jiménez

 

SUBDIRECTORA:

Bibiana Carbonell Domènech

 

COORDINADOR PEDAGÒGIC :

Ricard Ramírez Merlos

 

CAP D’ESTUDIS ESO I BATXILLERAT:

Sandra Trillas Ponce de León

 

CAP D’ESTUDIS PRIMÀRIA:

Manuel Cuerva Magán

 

CAP D’ESTUDIS INFANTIL:

José Rodríguez Abril

 

COORDINADOR DE PASTORAL:

Albert Esteban Vázquez

 

TRESORERIA:

Gna. Petra Trigueros Roldán

 

SECRETARIA:

Josefina Vilanova Santaulària, Glòria Torra Lagunas i Lourdes Navarro Lagunas.

 

COORDINADORS DELS EQUIPS DE PROFESSORS:

 

Infantil:

2 anys i P3:

Raquel Llagostera Costa

P4 i P5:

Immaculada Cañellas Riambau

 

Primària:

C. Inicial:

Càrol Aniés Escudé

c. Mitjà:

Jordi Medina

C. Superior:

Susanna Solé Juncosa

 

Complementàries infantil i primària:

Judit Rovira Gomà

 

ESO:

1r- 2n:

Mª Carme Hugué Lluis

3r – 4t:

Eva Trillas Ponce de León

 

Batxillerat:

Eva Trillas Ponce de León

 

TIC:

Joan Garcia Díaz

 

 CAPS DE DEPARTAMENT (ESO i BATXILLERAT):

 

Llengües:

Maria Guinovart Martínez

Humanitats:

Ángel Burguete Huarte

Ciències: 

Meritxell Pascual Figuerola

Orientació:

Eva Trillas Ponce de León / Ricard Ramírez Merlos

 

CONSELL ESCOLAR :

 

President: 

Joaquín Alcalá Luque

Representants del Titular: 

Gna. Milagros Cuevas Salvador, Gna .M. Teresa Mateos Timón  i  Gna Pilar Jordà Llambrich.

Representants dels Professors:

Magda Nogués, Jaume Ramon Gener García, Judit Solé Montejo i Rubén Torres Muñoz.

Representants dels Pares:

Gemma Delgado Guisado, Cristina Domingo Planas, , Francisco Moscoso Porras i M. José Simón Sanz.

Representants dels alumnes:

Marta Cordero Valle i Judit Roch Codina

Representant del personal no docent: 

M. Teresa Marco Moreno.

 

EQUIP DE TITULARITAT :

 

Gna. Pilar Jordà Llambrich, Gna. Milagros Cuevas Salvador, Joaquín Alcalá Luque, Mª José Rodríguez Abril, Montserrat Padilla Jiménez.

 

EQUIP DIRECTIU :

 

Gna. Pilar Jordà, Joaquín Alcalá, Bibiana Carbonell, Sandra Trillas, M. José Rodríguez Abril, Albert Esteban, Manuel Cuerva.

 

CLAUSTRE:

 

El formen tots els professors del Centre.

 

Infantil 

Imma Cañellas, Mercè Codes, Mònica Cusidó, Sara Chapela, Montse Fernàndez, Jaume Gener, Elena Iniesta, Anna Juncosa, Raquel Llagostera, Gisela Mateo, M. Teresa Mateos, Laura Orois, Ramona Padilla, Anna Pizarro, M. José Rodríguez Abril.

 

Primària

Càrol Aniés, , Bibiana Carbonell, Carme Cañete, Manuel Cuerva, Patricia de la Gala, Rosa M. Esteban, Josep Figueras, Albert Figueras, Joan García, Olga Garrés, Úrsula Hernández, Sandra Ituarte, Jordi Medina, Sílvia Muñoz, Teo Muñoz, Magda Nogués, Rosa M. Pellicer, Carme Ramírez, Ana Recio, M. José Rodríguez Bueno, Judit Rovira, Susanna Solé, Anna Torrents, Demelza Utrera, Yoligna Vadri, Iris Velasco, Guillem Vernet, Xavier Vilar, Teresa Vives, Verònica Zamora.

 

Secundària

Joaquín Alcalá, Josep M. Avante,  Meritxell Bordas,  Ángel Burguete, Frederic Casellas, Helena Cunillera, Àngel Díaz, Sílvia Durán, Albert Esteban, Joan Ferré, Mercè Fortuny, Gemma Gèlida,  Maria Guinovart, M. Carme Hugué, Ester Mesas, Eugènia Palau, Eva Parés, Meritxell Pascual,  Antonio Porté, Ricard Ramírez, Norman Rangel, Gloria Rubio, Juan Ruíz, Judit Solé, Rubén Torres, Eva Trillas, Sandra Trillas.

Horari inscrit del Centre:

 

INFANTIL I PRIMÀRIA

 

Matí: de 9:00 a 13:00

Tarda: de 15:00 a 17:00

 

E.S.O

 

Dilluns

Matí: de 9:00 a 13:30

Tarda: de 15:00 a 17:00

 

De dimarts a dijous

Matí: de 8:00 a 13:30

Tarda: de 15:00 a 17:00

 

Divendres

Matí: de 8:00 a 13:30

 

BATXILLERAT

 

1r. de Batxillerat

 

Dilluns

Matí: de 8:00 a 13:30

Tarda: de 15:00 a 17:00

 

De dimarts a divendres 

Matí: de 8:00 a 14:30

 

2n. de Batxillerat

 

De dilluns a divendres 

Matí: de 8:00 a 14:30

 

Horari de direcció i secretaria:

 

Direcció: A convenir.

Secretaria: de dilluns a divendres de 8:50 a 10:30  i de 16:30 a 17:30 .

 

Horari de visita dels  professors:

 

Hores convingudes

INICI DE CURS:

 

12 de setembre

( Llar, P3 – P4 i P5 a les 10:00 h. i E. PRIMÀRIA, E. SECUNDÀRIA i BATXILLERAT a les  9:00)

 

VACANCES:

 

Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.

Pasqua: del 24 de març  al 2 d’abril, ambdós inclosos.

 

FINAL DE CURS:

 

22 de juny: últim dia de classe.

  

FESTES  OFICIALS:

 

12 d’octubre: La Verge  del Pilar

1 de novembre: Tots Sants

6 de desembre: Dia de la Constitució

8 de desembre: La Immaculada

1 de maig: Festa del treball

 

FESTES  DE LLIURE DISPOSICIÓ:

 

Cinc dies. Consensuats per  tots els centres del municipi:

 

Divendres 13 d’octubre de 2017 (Pont del Pilar)

Dijous, 7 de desembre de 2017  (Pont de la Immaculada)

Dilluns 12 de febrer  de 2018 (Carnaval)

Dilluns 30 d’abril de 2018 (Pont del Treball)

Dilluns 21 de maig de 2018 (Segona Pasqua)

 

Celebracions a l’escola:

 

7 de novembre: Pare Palau

20 – 21 de desembre: Nadal a l’escola.

25 de maig: festa de comiat dels alumnes de 2n de Batxillerat.

8  de juny: festa de comiat dels alumnes de 4t d’ESO.

AVALUACIONS, ACTIVITATS I SORTIDES AMB ALUMNES.

 

REUNIONS D’INICI DE CURS i ENTREGA D’INFORMES

 

INFANTIL I PRIMÀRIA

 

 

E. PRIMÀRIA

REUNIÓ INICI DE CURS

ENTREGA D’INFORMES

CICLE INICIAL

1r

2n

21 de setembre

7 de la tarda

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny

CICLE MITJÀ

3r

4t

25 de setembre

7 de la tarda

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny

CICLE SUPERIOR

26 de setembre

7 de la tarda

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny/26 de juny 6è

 

 

E. INFANTIL

REUNIÓ INICI DE CURS

 

ENTREGA D´INFORMES

2 ANYS

8 de setembre

a les 10

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny

3 ANYS

8 de setembre

a les 10

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny

  

4 ANYS

19 setembre

a les 19

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny

 

5 ANYS

19 setembre

a les 19

 

21 de desembre

22 de març

21 de juny

 

SECUNDÀRIA

 

REUNIONS INICI DE CURS:

  

1r ESO

 

2n ESO

 

3r ESO

 

4t ESO

 

Batxillerat

 

18 setembre 18 setembre 20 setembre 20 setembre 27 setembre

 

 AVALUACIONS:

 

Exàmens Batxillerat

 

Recuperacions (Proves extraordinàries, Curs 2016-2017) de 1r:

1 –  5 de setembre

 

1a. Avaluació:

27,28,30 de novembre – 1 de desembre

 

2a. Avaluació:

5,6 – 8, 9 de març

 

3a Avaluació de 2n:

7,8 -10 i 11 de maig / 3a. Avaluació de 1r: 22, 24, 25, 28 de maig

 

Suficiència 2n:

18 – 24 de maig

 

Suficiència 2n:

22 – 24 de maig

 

Suficiència 1r:

4 – 8 de juny

 

Proves Extraordinàries 2n:

18 – 20 de juny

 

Pendents:

31 – 1 i 2 de febrer

 

Recuperacions (Proves extraordinàries, Curs 2017-2018) de 1r:

3 – 5 de setembre de 2018

 

 

ESO

 

Recuperacions (Proves extraordinàries, Curs 2016-2017): 

1 –  5 de setembre de 2017

 

1a. Avaluació 1r,3r,4t:

27 de novembre – 1 de desembre

 

1a. Avaluació 2n:

29 de novembre – 5 de desembre

 

2a. Avaluació :

5 – 9 de març

 

3a. Avaluació 1r i 3r:

4 – 8 de juny

 

3a. Avaluació 2n i 4t:

1 – 7 de juny

 

Recuperacions curs actual:

19, 20, 21 de juny

 

Recuperacions cursos anteriors:

31 de gener, 1 i 2 de febrer

 

Recuperacions (Proves extraordinàries, Curs 2017-2018):

1 – 5 de setembre de 2018

 

 

Treball de recerca (Batxillerat)

 

Entrega:

19 de desembre

 

Exposició:

10 – 12 de gener

 

Projecte recerca (4t ESO)

 11 – 18 de juny
 

Treball de síntesi (1r-3r ESO)

13- 18 de juny

 

CALENDARI DE LES SESSIONS D’AVALUACIÓ – CURS 2017-2018:

 

 

1r Trimestre

 

2n Trimestre

 

3r Trimestre

 

Ordinària

 

Extraordinària

 

  

ESO

1r.

 

15/12/2017

 

19/03/2018

 

14/06/2018

 

25/06/2018

 

06/09/2015

 

2n.  

     

15/12/2017

 

19/03/2018

 

14/06/2018

 

25/06/2018

 

06/09/2015

 

3r.

 

18/12/2017

 

16/03/2018

 

14/06/2018

 

25/06/2018

 

06/09/2015

 

4t

 

18/12/2017

 

16/03/2018

 

14/06/2018

 

22/06/2018

 

06/09/2015

 

Batxillerat 1r.

 

14/12/2017

 

15/03/2018

 

1/06/2018

 

25/06/2018

 

06/09/2015

 

Batxillerat 2n.

 

14/12/2017

 

15/03/2018

 

15/05/2018

 

29/05/2018

 

25/06/2015

 

 

 ENTREGA DE NOTES:

 

Informe de seguiment (1r i 4t ESO i BATXILLERAT):

27 d’octubre.

 

ESO:

22 de desembre, 31 de març (1r-3r ESO) i 28 de juny.

 

1r de Batxillerat:

20 de desembre, 30 de març i 28 de juny.

 

2n de Batxillerat:

20 de desembre, 18 de març, 27 de maig i 23 de juny.

 

SORTIDES

 

SORTIDES INFANTIL I PRIMÀRIA:

 

 • (Queden pendents les que programi l’Ajuntament i  considerem adients)

 

CURS

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

2 anys

 

* Museu Deu

 

* Mercat municipal

*Final de curs: Xiqui Parc  (Altafulla)

 

3 anys

 

 

 

*Casa Nadiua Pau casals

 

*Final de curs: Granja-escola “El

corral d’en Neri” (El Catllar)

 

4 anys

 

* Club d’esports o Rambla (anar a buscar fulles)

* Cantar nadales a la policlínica i a la residència Santa Anna

 

* Museu Deu

* Visita a la biblioteca del

Vendrell

* Art de la xocolata

(Muntanyeta)

 

* Visita al Parc de bombers del

Vendrell

*Final de curs: “Circ Passabarret”

(Valls)

 

 5 anys

 

*  Visitar les instal·lacions esportives del Club d’esports.

 

* Museu Deu

* Mercat municipal

* Visita a les instal·lacions

dels Mossos d’esquadra.

 

* Altres (depenent del Projecte

escollit)

*Final de curs: Colònies (dos dies) a Canyelles.

 

1r

 

*Castanyada al Puig.

 

*Teatre / Museu.

 

*Final de curs.

 

2n

 

*Visitar un forn de pa

*Club d’esports. (plataner a la tardor).

 

*Teatre / Museu.

*Club d’esports (plataner a l’hivern).

 

*Club d’esports (plataner

primavera).

* Final de curs: Colònies a Saifores.

 

 3r

 

*Sortides pel poble.

Activitat museu Deu.

 

*Sortides pel poble.

 

*Final de curs: Poble Espanyol BCN.

 

4t

 

*Sortides pel poble.

*Comarca.

 

* Sortides pel poble casa nadiua Pau Casals

* Comarca.

 

*Final de curs: Casa de colònies

Can Foix.

 

 

*Colònies emocionals

a Sta. Maria de

Palautordera.

 

*Caminada a la platja i Vil·la Casals

* Convivència a Aitona.

 

* Coves de la Font Major. Esplugues

de Francolí.

* Ciutadella ibèrica

* Final de curs:Circuit

d’aventura.

 

* Convivències a

Aitona.

* Sortida relacionada amb el

Projecte Interdisciplinari.

* Colònies final d’etapa a Vallclara      (Conca de Barberà).

 

SORTIDES ESO I BATXILLERAT

 

1r ESO

 

 • 7 de novembre: Convivències dia del Pare Palau.
 • 21 de novembre: Sortida Cosmocaixa.
 • 21 de març: Sortida Tarraco Romana.
 • 12 de juny: Sortida lúdica final de curs.

 

2n ESO

 

 • 7 de novembre: Convivències dia del Pare Palau.
 • 28 de novembre: Sortida Cosmocaixa.
 • 21 de març: Tarragona medieval.
 • 11 i 12 de juny: Colònies.

 

3r ESO

 

 • 7 de novembre: Convivències dia del Pare Palau.
 • 16 de novembre: Sortida Cosmocaixa.
 • 21 de desembre: Barcelona Barri del Born (Tallers).
 • 21 de març: Delta de l’Ebre.
 • 12 de juny: Port Aventura
 • Sortida del treball de síntesi: Cellers Augustus

 

1r, 2n i 3r ESO Convivències voluntàries a Llinars del Vallès: 10 i 11 de novembre.

 

4t ESO

 

 • 7 de novembre: Convivències Pare Palau
 • 15 de novembre: Sortida Cosmocaixa.
 • 22 de desembre: Sortida Cultural a BCN, visita al Liceu i ruta Palautiana.
 • Pendent de confirmar dates: Viatge de final de promoció.

 

BATXILLERAT

 • 7 de novembre: Convivències dia del P.Palau
 • 15 de novembre: Sortida Cosmocaixa.
 • 14 de desembre: Sortida al teatre TNC Barcelona.
 • 21 de desembre: Visita a la SEAT (Martorell ) i Visita xocolates Simón Coll (Sant Sadurní).
 • 8 de febrer :Jornada de portes obertes a la UAB
 • 16 de març: Visita Saló de l’ensenyament BCN.
 • 11-15 de juny: Viatge 1r de BAT ( destí a concretar ).
 • Pendent de confirmar dates: Fem química al laboratori de la UB o la URV.

 

XERRADES I ACTIVITATS ESO I BATXILLERAT

 

 • 2 de març: Teatre en anglès (ESO I BAT).

 

1r ESO

 

 • Ajuntament Departament de Joventut: Xerrada sobre sexualitat.
 • Formació per part dels alumnes de 4t d’ESO emmarcat dins el programa dels Mossos d’Esquadra

Internet segura, de tu a tu”

 • 1r trimestre: Taller de prehistòria (al centre).

 

2n ESO

 • CAP: Estima el teu cos
 • PFI (alumnes interessats)
 • Xerrades autors dels llibres de lectura del curs.

 

3r ESO

 

 • Mossos d’Esquadra: Violència masclista
 • PFI (alumnes interessats)
 • Orientació vocacional
 • Policia Local “Riscos de l’alcohol i altres drogues”

 

4t ESO

 

 • EINA: Recerca de feina i entrevista laboral
 • PFI (alumnes interessats)
 • Orientació vocacional

 

BATXILLERAT

 

 • URV (Treball de Recerca 1r de Batxillerat).
 • UAO: “Habilitats de comunicació” (1r Batxillerat)
 • URV  Xerrada sobre els estudis de la URV (2n de Batxillerat).
 • UAO: “Entrenament de l’optimisme” (2n Batxillerat)
 • Xerrada Mossos d’Esquadra: “Riscos de les noves tecnologies” (1r de Batxillerat)
 • L’Eina:  Concurs “Joves amb idees”
 • Taller d’economia ( només per a 1r ) Dates a determinar per l’Eina

 

NOTA:  a totes aquestes activitats i sortides inicialment programades, se n’hi podran afegir d’altres al llarg del curs. Hauran de ser autoritzades per la Direcció i comunicades al Consell Escolar.

P-3 i P-4

 

Informàtica, Psicomotricitat, Música, Taller de contes, Expressió oral.

 

P-5

 

Informàtica, Psicomotricitat, Música, Expressió oral, Once upon a time.

 

E.P

 

Informàtica, Competència matemàtica / Treball per competències (Cicle superior), Competència lingüística, Arts and Crafts. Tutoria.

 

 

1r ESO

 

English Time, Matemàtiques competencials.

 

2n ESO

 

English Time,  Socials TIC.

 

3r i 4t ESO

 

English Time, Economia/Informàtica.

 

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.