CARÀCTER PROPI

Les escoles de les Carmelites Missioneres Teresianes es defineixen com a “ESCOLA CATÒLICA” i tenen com a MISSIÓ viure i transmetre els valors evangèlics segons l’ esperit i el carisma de Les Carmelites Missioneres Teresianes “amb estil palautià” rebut del seu fundador Francesc Palau i Quer, ocd.

 

Presentem el nostre Caràcter Propi, adaptat a la realitat del moment:

 

Fomentem i desenvolupem la dimensió religiosa i transcendent de la persona cultivant els valors humans i cristians que capaciten per integrar-se en la societat com a ciutadans actius, compromesos i amb esperit crític i transformador.

 

Procurem transmetre a l ‘alumne /a una sèrie de valors com l’honradesa, el respecte mutu, la sinceritat, la responsabilitat, l’autoestima, que doni fermesa i solidesa al seu caràcter. Eduquem en els valors que donen sentit a la vida: llibertat, responsabilitat i sentit crític.

 

Fomentem l’ amor a l’ Església i a Maria que prenem com a model de virtuts cristianes.

 

Promovem una escola oberta a tothom, sense cap tipus de distinció.

 

La nostra comunitat educativa està compromesa amb la realitat sociocultural que l’envolta.

 

Estem oberts a la diversitat cultural i familiar , afavorim la integració dels trets propis de cada identitat des del respecte.

 

Atenem la diversitat i la multiculturalitat segons les necessitats específiques de cada persona.

 

Promovem una educació personalitzada que tingui en compte la diversitat i que desenvolupi amb harmonia les capacitats dels alumnes.

 

Estimulem l’ aprenentatge actiu , significatiu i funcional.

 

Fomentem la participació activa dels alumnes i afavorim l’ autorealització i la socialització.

 

Potenciem la formació permanent humana professional i en el carisma palautià , afavorint la innovació pedagògica i metodològica, com ara l’ educació multilingüe i l’ús de les TIC.

 

Ens projectem més enllà de l’ acció docent, pretenem que la nostra escola esdevingui un Centre de promoció de la cultura, l’oci i l’esport de l’entorn.

 

Realitzem la nostra acció en comunitat educativa, cultivant un clima de família i el treball en equip, amb sensibilitat, creativitat i innovació.

 

Ens caracteritzem per crear un clima apte perquè les relacions entre els diferents estaments de l’ escola i l’ Entitat Titular , alumnes-educadors, pares ,personal administratiu i serveis, possibilitin el diàleg i la integració harmònica d’ aquests estaments.

 

La força que unifica la nostra comunitat és la coresponsabilitat i la realització del projecte educatiu.

COL·LEGI SAGRAT COR

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

El Vendrell ctra. de Valls, 26

977660173

sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Idiomes

CERTIFICACIONS

 

CONTACTAR

Accepto les condicions de protecció de dades de Sagrat Cor.